Kradzież z włamaniem art. 279 kk orzecznictwo

Kradzież z włamaniem (art. 279 kk.), w odróżnieniu od zwykłej kradzieży nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem zagrożonym karą więzienia. Z artykułu dowiesz się, jaki wyrok grozi za kradzież z włamaniem, czy możliwe jest otrzymanie kary w zawieszeniu i jakie zadośćuczynienie może od sprawcy otrzymać ofiara.

Kradzież z włamaniem 279 kk. — szczególny rodzaj kradzieży

Kwestie kradzieży z włamaniem 279 kk. warto zacząć od rozpatrzenia, tego, jak zostało w polskim ustawodawstwie zdefiniowane pojęcie kradzieży.
Pojęcie kradzieży regulują przepisy kodeksu karnego, gdzie definicję samej kradzieży określa art. 278 kk., natomiast kradzież z włamaniem opisuje art. 279 kk.

Ustawowo kradzież określono jako w zabór cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia. Natomiast słowo zabór w tym przypadku oznacza fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Termin dokonania zaboru mówi też, że rzecz znaleziona lub komuś powierzona nie została skradziona. W takim wypadku może jednak wystąpić inny czyn zabroniony, mianowicie przywłaszczenie mienia.

Przedmiotem wykonawczym przestępstwa kradzieży może być tylko rzecz o wartości majątkowej, która poza nielicznymi wyjątkami należy do kategorii rzeczy ruchomych. Przedmiotami kradzieży niebędącymi rzeczami ruchomymi mogą być także zwierzęta, media i nielegalnie wypłacone pieniądze.

Prawo wyróżnia kilka rodzajów kradzieży, które ze względu na typ kradzieży, jej skutki oraz zachowanie sprawcy mogą zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo.

Kradzież z włamaniem (art. 279 kk.) to zabór rzeczy, gdy w celu jej przywłaszczenia uprzednio pokonano zabezpieczenia, którymi była ona chroniona.

Należy wspomnieć, że dawniej owo zabezpieczenie musiało mieć fizyczny charakter. Obecnie za włamanie uznaje się także pokonanie zabezpieczenia niematerialnego, czyli wszelkiego rodzaju kodów dostępu. Przy uznaniu włamania nie ma także znaczenia, jaką przeszkodę w celu dokonania kradzieży pokonał sprawca, więc zabezpieczeniem może być jednakowo zamek antywłamaniowy, skobel czy zamek namiotu.

Kradzież z włamaniem (w przeciwieństwie do zwykłej kradzieży), bez względu na wartość mienia zawsze jest uznawana za przestępstwo.
Za kradzież z włamaniem grozi więzienie, gdyż zgodnie z Art. 279. kk. „Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Ponadto kradzież z włamaniem jest przestępstwem ściganym z urzędu poza sytuacją, gdy „kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Kradzież z włamaniem 279 kk. — przykłady

Klasyfikacja kradzieży jako przestępstwa z art.279 kk., czyli kradzież z włamaniem nie zawsze jest jednoznaczna dlatego warto przytoczyć kilka przykładów.

Włamanie do mieszkania

Zgodnie z definicją kradzieży z włamaniem ma ono miejsce tylko w sytuacji, w której sprawca włamał się do mieszkania w celu dokonania kradzieży. W związku z tym przepisem za włamanie z kradzieżą nie będzie uznana sytuacja, w której sprawca włamał się do mieszkania w celu dokonania innego czynu zabronionego (np. zniszczenia mienia) i już po włamaniu zdecydował się na kradzież.

Z kolei w przypadku, w którym sprawca włamał się do mieszkania, ale nie dokonał kradzieży, może odpowiadać za samo włamanie, usiłowanie kradzieży z włamaniem lub naruszenie miru domowego.

Kradzież z włamaniem a otwarte okno lub drzwi

W sytuacji, w której złodziej dokonał kradzieży, wchodząc przez otwarte drzwi lub okno taki czyn prawdopodobnie zostanie zakwalifikowany jako zwykła kradzież. Taki przypadek nie spełnia bowiem wszystkich przesłanek kradzieży z włamaniem art. 279 kk., gdyż sprawca nie pokonał w celu kradzieży żadnych zabezpieczeń.

Włamanie na konto bankowe lub do sieci Wifi

Stosowana powszechnie przez sądy interpretacja artykułu 279 kk. wskazuje, że włamanie na konto bankowe jest traktowane jako kradzież z włamaniem.
Ma to związek z tym że w celu dokonania kradzieży sprawca pokonał zabezpieczenia w postaci loginu, hasła czy kodu. Podobnie może być zakwalifikowana kradzież pieniędzy przy użyciu karty bankomatowej.

Także za kradzież z włamaniem może odpowiadać osoba, która pokonała hasła dostępu i korzysta z zabezpieczonej sieci Wifi, czy też nielegalnie dostała się do przyłączy mediów (np. prądu) i z nich korzysta.

Kradzież z włamaniem – jaki grozi wyrok

Osoba dokonująca kradzieży z włamaniem może zostać skazana na pozbawienie wolności od roku do 10 lat, a wymiar kary zależy od wielu czynników, takich jak:

 • zachowania sprawcy przed dokonaniem włamania, czyli tego, czy posiada on tzw. przestępczą przeszłość,
 • zachowania sprawcy podczas włamania (np. niszczenie mienia, przemoc wobec ofiar),
 • wiek sprawcy,
 • wartość skradzionego mienia.

Te i inne czynniki mają wpływ na wysokość wyroku, jaki wyda sąd oraz czy zasądzona kara zostanie sprawcy warunkowo zawieszona.

Czy za kradzież z włamaniem można otrzymać tzw. zawiasy?

Podstawy stosowania warunkowego zawieszenia kary określa art. 69 kk. w którym widnieje zapis mówiący o tym, że sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku. Takie złagodzenie kary ma miejsce wówczas gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie został skazany na karę pozbawienia wolności.

Dodatkowo sąd orzekając zawieszenie wykonania kary, bierze pod uwagę między innymi postawę sprawcy, jego dotychczasowy sposób życia oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Zgodnie z powyższymi zapisami oraz z tym że najmniejszy wymiar kary, jaki oskarżony może otrzymać za kradzież z włamaniem, wynosi rok i dopuszczone jest zastosowanie warunkowego zawieszenia kary za kradzież z włamaniem.

Dodatkowo istnieje jeszcze jedna możliwość, w której złodziej może otrzymać „zawiasy”, mianowicie sytuacja, w której działanie sprawcy zostanie uznane za przypadek mniejszej wagi, czyli kwalifikację z art. 279 § 1 kk. w zw. z art. 283 kk. Popełnienie tego typu przestępstwa zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku zwiększa się prawdopodobieństwo, że sąd wymierzy karę do 1 roku pozbawienia wolności i zastosuje warunkowe zawieszenie jej wykonania.
Sytuacja taka z reguły nie dotyczy tzw. recydywistów, czyli osób wielokrotnie popełniających to samo przestępstwo.

Co grozi nieletniemu za kradzież z włamaniem?

Według polskiego prawa osoba, która ukończyła 17 lat, może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej jak osoba pełnoletnia (10 § 1 kk.). Natomiast przestępstwa spowodowane przez młodsze osoby zwykle są rozpatrywane przez sąd rodzinny. Sądy rodzinne zazwyczaj zamiast kary stosują wobec małoletniego sprawcy środki wychowawcze.

W przypadku kradzieży z włamaniem sąd rodzinny może zasądzić wobec małoletniego następujące środki wychowawcze:

 • udzielenie upomnienia,
 • zobowiązanie małoletniego do określonego postępowania (np.do naprawienia szkody),
 • ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekunów,
 • ustanowienie nadzoru organizacji społecznej lub osoby godnej zaufania udzielającej poręczenia za nieletniego,
 • ustanowienia nadzoru kuratora,
 • skierowanie do ośrodka kuratorskiego lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym czy szkoleniowym,
 • orzeczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w rodzinie zastępczej zawodowej,
 • orzeczenie umieszczenia w zakładzie poprawczym.
 • Dodatkowo sąd może też zobowiązać rodziców lub opiekunów prawnych sprawcy do naprawienia w całości, lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. Natomiast jeżeli opiekunowie uchylają się od tego zobowiązania, sąd może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych.

  Odszkodowanie za kradzież z włamaniem

  Ofiara kradzieży z włamaniem może ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy czynu. Takiego odszkodowania można dochodzić zarówno w procesie karnym (obowiązek naprawienia szkody), jak i na drodze cywilnej. W przypadku orzeczenia przez sąd zniszczenia mienia wydanego w wyroku karnym formalnością jest przyznanie odszkodowania w procesie cywilnym.

  Trudniejsze może się okazać jednak faktyczne otrzymanie zasądzonego odszkodowania, gdy sprawca uchyla się od zapłaty. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem w celu odzyskania należności będzie zgłoszenie się do firmy windykacyjnej.

  Agencja Pro Detektyw prowadzi sprawy związane z negocjacjami, windykacją i odzyskiwaniem długów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą naszej agencji detektywistycznej. Gwarantujemy dyskrecję oraz profesjonalne podejście do każdej sprawy.

  Jeżeli chcesz zadziałać profilaktycznie polecamy instalację monitoringu wizyjnego w zaprzyjaźnionej z nami firmie SVS24 dzięki czemu Twój dom, mieszkanie będą 100% bezpieczne a Ty będziesz mógł spać spokojnie.