Uprowadzenie. Porwanie rodzicielskie dziecka

Uprowadzenie definiuje się jako występek, który polega na uprowadzeniu lub zatrzymaniu małoletniego poniżej 15 roku życia lub osoby nieporadnej ze względu na swój stan psychiczny czy fizyczny. Mianem tym określa się zabranie podopiecznego w inne miejsce, wbrew woli osoby powołanej do sprawowania opieki lub nadzoru. Sprawcą tego typu przestępstwa najczęściej jest rodzic, któremu odebrano, ograniczono lub zawieszono władzę rodzicielską nad dzieckiem. Występek tego typu nie może natomiast zostać popełniony przez osobę, której przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej.

Jak już zostało wspomniane, aby mogła być mowa o uprowadzeniu dziecka, rodzic, który zabiera małoletniego spod opieki drugiego rodzica musi mieć co najmniej ograniczone prawa rodzicielskie w stopniu, który nie pozwala mu na decydowanie o miejscu pobytu dziecka. Bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd w sytuacji separacji czy rozwodu przyznaję opiekę rodzicielską na równi obojgu rodzicom. By tak się stało, są oni zobowiązani do przedstawienia porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż w sytuacji rozwodu takie porozumienie jest niezwykle trudne do osiągnięcia.

Uprowadzeniem jest także zabranie dziecka spod opieki rodzica, który wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie przy nim miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania rozwodowego lub o separację oraz któremu podczas trwania postępowania zabezpieczającego sąd przychylił się do takiego wniosku.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj również o zjawisku, jakim jest porwanie rodzicielskie. Mianem tym określa się sytuację, w której rodzice mają równe prawa rodzicielskie lub mogą na równi decydować o miejscu pobytu dziecka, a dziecko zostaje zabrane przez jednego z nich spod opieki i bez zgody drugiego. Zgodnie z polskimi przepisami prawa, porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem.

Wyróżnia szereg sytuacji faktycznych wpływających na wzrost zagrożenia uprowadzeniem lub porwaniem rodzicielskim. Zalicza się do nich między innymi rozpad małżeństwa oraz postępowanie rozwodowe.

Sposób wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem może świadczyć o zamiarach rodzica względem niego. Gdy w przeszłości zdarzało mu się je nadużywać, na przykład nie stosując się do ustalonego harmonogramu spotkań, może to świadczyć, iż rodzic niestosujący się do uprawnień będzie próbował zatrzymać dziecko przy sobie. Kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na wzrost zagrożenia uprowadzeniem jest sytuacja, w której rodzice mają różne pochodzenia lub obywatelstwa.

W przypadku uprowadzenia, w pierwszej kolejności należy się udać na najbliższy posterunek policji w celu zgłoszenia tego faktury. Policjant przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek natychmiastowo podjąć stosowne kroki. Jego reakcja powinna być szybka i adekwatna do powagi sytuacji. Rodzic ma tu również prawo zgłosić się do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, z wnioskiem o jego odebranie.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.