Naruszenie praw autorskich

Mianem naruszenia praw autorskich, kradzieżą praw autorskich określa się wykorzystywanie utworu poza zakresem dozwolonego użytku, bez uzyskania wymaganego zezwolenia pod postacią licencji lub przeniesienia praw.

Twórcy, które autorskie prawa osobiste zostały naruszone lub zagrożone, przysługuje roszczenie o zaniechanie tego działania. Gdy doszło do ich naruszenia, ma on prawo rościć sobie o przywrócenie stanu poprzedniego, jakim jest usunięcie przez sprawcę skutków naruszenia. Polegać może to między innymi na złożeniu publicznego oświadczenia o danej treści i formie. Jeżeli działanie, które wywołało naruszenie było zawinione, twórca ma prawo domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznał lub zasądzenie stosownej sumy pieniężnej na wybrany cel społeczny.

Gdy do czynienia mamy z naruszeniem praw majątkowych twórcy, przysługują mu następujące roszczenia: zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków naruszenia, wydanie uzyskanych korzyści oraz naprawienie wyrządzonej szkody majątkowej — czy to na zasadach ogólnych, czy przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości, która będzie odpowiadała dwukrotności, a kiedy naruszenie jest zawinione — trzykrotności stosownego wynagrodzenia.

Niekiedy naruszycielowi praw autorskich może zostać przypisana odpowiedzialność karna za przestępstwo, bez względu na to, czy skutkuje ono równocześnie wspomnianą powyżej odpowiedzialnością cywilną. Odpowiedzialność karna może stanowić rezultat popełnienia plagiatu lub naruszenia innych autorskich praw osobistych, takich jak publiczne zniekształcenie utworu, brak informacji o autorstwie czy uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli korzystania z utworu. Przestępstwem jest również nieuprawnione czy niezgodne z warunkami uprawnienia rozpowszechnianie utworu czy jego utrwalenie w celu rozpowszechnienia.

Ustawa o prawie autorskim jako odrębne przestępstwo traktuje nabycie lub pomoc w zbyciu oraz przyjęcie czy pomoc w ukryciu nośnika zwielokrotnionego lub rozpowszechnionego bez uprawnienia czy wbrew warunkom tego uprawnienia.

Przestępstwem jest również wytwarzanie, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie urządzeń służących do niedozwolonego usuwania czy obchodzenia technicznych zabezpieczeń DRM.

Wspomniane przepisy obejmują zarówno utwory, jak i przedmioty praw pokrewnych, takie jak fonogramy lub artystyczne wykonania. Znacząca część tego typu przestępstw jest ścigana na wniosek pokrzywdzonego. Do pociągnięcia do odpowiedzialności za nie najczęściej niezbędne jest wykazanie oskarżonemu winy umyślnej. Nieumyślne rozpowszechnianie utworu bez uprawniena czy też wbrew jego warunkom zostało w ustawie wskazane jako takie, które podlega odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność karną w związku z naruszeniem prawa autorskiego można ponieść nie tylko na bazie przepisów prawa autorskiego. W kodeksie karnym zostały osobno określone przestępstwa przeciwko ochronie informacji, które mogą mieć czasami zastosowanie w takich przypadkach.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.