Inwigilacja – co to jest i jakie są rodzaje inwigilacji

Inwigilacja to określenie odnoszące się do zespołu czynności wykorzystywanych do monitorowania zachowań ludzi. Wywodzi się ono od łacińskiego słowa „invigilare” oznaczającego „czuwać nad czymś”.

Na inwigilację składają się różnego rodzaju czynności operacyjnego działania, takie jak obserwacja, wywiad, wykorzystywanie zasobów informacji, korzystanie z osobowych źródeł informacji oraz uzyskiwanie informacji ubezpieczeniowych i stanowiących tajemnicę bankową.

Aby inwigilacja była prawidłowa, niezbędny jest udział poufnych źródeł. Własne obserwacje czy przeprowadzane wywiady nie gwarantują bowiem bieżącego dopływu informacji o podejmowanych przez osobę inwigilowaną zamiarach przestępczych, kontaktach ze środowiskiem kryminogennym czy stosunkach rodzinnych. Gdy do czynienia mamy z przestępczością zorganizowaną, wymienione powyżej metody operacyjne mogą się okazać niewystarczające. Niezbędne będzie wówczas sięgnięcie po kontrolę operacyjną, zakup kontrolowany czy przesyłkę niejawnie nadzorowaną.

Wyróżnia się 2 rodzaje inwigilacji: ruchomą oraz na miejscu. Pierwsza z nich jest wykorzystywana wówczas, gdy osoby obserwowane przemieszczają się pieszo lub z użyciem pojazdu, a obserwujący podążają za nimi. Co do inwigilacji na miejscu, mamy z nią do czynienia wtedy, gdy osoba obserwowana lub działalność pozostaje w tym samym miejscu. Osoby śledzące mogą tu zmieniać punkt obserwacyjny, lecz muszą pozostawać w bezpośrednim sąsiedztwie obserwowanych.

Jeżeli chodzi o realizowane metody, do czynienia możemy mieć z inwigilacją luźną, stałą i łączoną. W przypadku pierwszej z nich, osoba śledzona nie pozostaje pod stałym nadzorem. Przerywa się ją wówczas, gdy nabiera ona podejrzeń odnośnie realizowanych wobec niej czynności operacyjnych. Inwigilacja stała polega na tym, iż osoba śledzona pozostaje pod stałą obserwacją. Nie przerywa się jej nawet wtedy, kiedy nabiera ona podejrzeń co do wykonywanych wobec niej czynności operacyjnych. Jeśli chodzi natomiast o inwigilację łączoną, stosuje się ją w zależności od zachowania osoby śledzonej. Podczas jej realizacji może nastąpić zmiana metody działania z luźnej na stałą.

Cel oraz zadania inwigilacji określa się z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających podejrzenia w stosunku do osoby, która ma być inwigilowana. Działalność podejrzaną rozumie się jako takie zachowanie, która wzbudza uzasadnione przypuszczenie, iż przygotowuje się ona do popełnienia przestępstwa lub popełniła je. Na przykład może chodzić tu o szantaż i wtedy pod tym kątem obserwowana jest osoba podejrzana.

Podstawowymi celami inwigilacji realizowanej przez organ policyjny w czasie czynności operacyjno rozpoznawczych są między innymi: uzyskanie informacji na temat osoby inwigilowanej, a w szczególności na temat jej wyglądu, ustalenie kręgu osób, z którymi się kontaktuje, zdobycie informacji od innych osób posiadających informacje na temat zachowania osoby inwigilowanej oraz ustalenie, czy przejawia ona zamiar popełnienia przestępstwa lub podejmuje działania mające na celu taki czyn.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.