Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja to dział prawa prywatnego, który ma na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz konsumentów przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia z tym związane jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy (osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, która prowadząc działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy w działalności gospodarczej) czy klienta.

Za czyny nieuczciwej konkurencji uznaje się między innymi:

 • Oznaczanie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd klientów co do jego tożsamości; na przykład używanie firmy lub skrótu firmy innego przedsiębiorstwa.
 • Oznaczanie towarów lub usług, które może wprowadzić w błąd klientów co do istotnych cech tych towarów lub usług, takich jak ich ilość, pochodzenie, składniki, jakość, sposób zastosowania czy ryzyko związane z korzystaniem z nich.
 • Naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Stanowią ją nieujawnione do wiadomości publicznej informacje firmy, które mają wartość gospodarczą i co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie uznane ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie czy nabycie od nieuprawnionego cudzych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Nakłanianie pracownika przedsiębiorcy do niewykonania czy nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych lub klienta przedsiębiorcy do rozwiązania lub niewykonania z nim umowy w celu osiągnięcia korzyści lub zaszkodzenia mu.
 • Naśladowanie gotowego produktu przez kopiowanie jego zewnętrznej postaci, które może wprowadzić klienta w błąd, co do jego tożsamości.
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy przedsiębiorcy, które ma na celu przysporzenie korzyści lub wyrządzenie szkody.
 • Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Do działań tego typu zalicza się sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów wytworzenia czy kosztów zakupu, bezzasadnie zróżnicowane traktowanie klientów, pobieranie opłat za przyjęcie towaru innych niż marża handlowa, utrudnianie dostępu do rynku małym przedsiębiorcom przez sprzedaż towarów lub usług w sklepach o powierzchni przekraczającej 400 m2 po cenie, która nie uwzględnia marży handlowej.
 • Szpiegostwo przemysłowe
 • Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, które stanowi równocześnie przestępstwo, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.
 • Reklamę sprzeczną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, uchybiającą godności człowieka, wprowadzającą klienta w błąd, gdy może to wpłynąć na jego decyzję o zakupie towaru, wywołującą u klienta lęk, wykorzystującą przesądy lub łatwowierność dzieci, sprawiającą wrażenie neutralnej informacji czy istotnie ingerującą w prywatność.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.


  One Comment

  Comments are closed.