Licytacja komornicza – jak wygląda, jak przebiega

Licytacja komornicza jest działaniem, podejmowanym w celu odzyskania należności wierzyciela. Komornik stosuje ją w ostateczności, gdy inne sposoby odzyskania długu okazały się nieskuteczne. Przeczytaj, czym jest licytacja komornicza, jak przebiega i co można kupić na licytacji komorniczej.

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości i nieruchomości dłużnika, którą stosuje komornik w celu odzyskania należności dla wierzyciela. Zasady dotyczące egzekucji komorniczej zapisane są w 6 rozdziale kodeksu postępowania cywilnego.

Licytacja odbywa się publicznie w wyznaczonym przez komornika terminie i miejscu (np. zamieszkania dłużnika, w biurze komornika).
Nabywcą przedmiotu licytacji może zostać osoba lub podmiot prawny, który zapewni zapłacić najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Aby przystąpić do licytacji, należy wpłacić wadium. Zwykle w licytacji komorniczej, wymagana jest rękojmia wynosząca 1/10 wartości licytowanego przedmiotu. W licytacji komorniczej nie mogą wziąć udziału:

 • dłużnik, komornik oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoba mająca posiadać zezwolenie na nabycie nieruchomości organu państwowego, a go nie posiadająca.

Licytacją komorniczą zazwyczaj poprzedza windykacja. Windykacja komornicza polega na nakłonieniu dłużnika do zwrotu wierzycielowi należności. Jeżeli działania windykacyjne nie przyniosły rezultatu, to komornik przechodzi do przeprowadzenia wszczęcia postępowania komorniczego, będącego pierwszym etapem licytacji.

Etapy licytacji komorniczej

Licytacja komornicza nieruchomości składa się z kilku etapów.
Pierwszym krokiem komornika w tej sprawie jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ostatnim natomiast postanowienie o przysądzeniu własności, czyli wpisu do księgi wieczystej. Podczas licytacji podejmowane są następujące działania prowadzące do sprzedaży majątku dłużnika.

Wszczęcie postępowania komorniczego

Wszczęcie postępowania komorniczego zaczyna się, gdy komornik na podstawie tytułu wykonawczego w sprawie egzekucji długów wzywa dłużnika do spłaty zadłużenia. Jeżeli dłużnik w ciągu 2 tygodni od wezwania do zapłaty nie ureguluje należności, następuje wszczęcie egzekucji komorniczej.

Zajęcie majątku dłużnika

Odzyskiwanie długu komornik zaczyna od zajęcia dochodów i oszczędności dłużnika. Jeśli jest to niemożliwe lub niewystarczalne, następuje zajęcie, majątku rzeczowego.

Do ruchomości, które może zająć komornik, należą m.in.:

 • samochody i inne pojazdy,
 • łodzie i jachty,
 • maszyny przemysłowe i rolnicze,
 • biżuteria i zegarki,
 • sprzęt komputerowy, RTV i AGD,
 • meble lub odzież.

Natomiast do nieruchomości, które mogą być przedmiotem licytacji, zalicza się:

 • domy i mieszkania,
 • garaże i miejsca parkingowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny i hale.

Zajęte przez komornika przedmioty oznaczane są w widocznym miejscu naklejką ze stemplem. Dłużnik ma jeszcze możliwość użytkowania zajętych rzeczy do momentu licytacji, lecz nie może usuwać z nich oznaczeń komorniczych, sprzedać, czy też komuś oddać.

Wycena zajętego majątku dłużnika

Komornik na wniosek wierzyciela wykonuje opis i szacunkową wycenę wartości zajętego majątku.

Obwieszczenie o licytacji

Sąd rejonowy oraz komornik ogłaszają termin i miejsce przeprowadzenia licytacji komorniczej. Zaznaczyć trzeba, że licytacja mieszkania czy domu może odbyć się dopiero po dwóch tygodniach od dnia uprawomocnienia się wyceny nieruchomości.

Informacja o licytacji podana jest do publicznej wiadomości, nie później niż 2 tygodnie przed jej terminem. W ogłoszeniu podawane są informacje o miejscu, dacie licytacji komorniczej i opis przedmiotu licytacji (lub zdjęcia), oraz jego szacunkowa wartość, cena wywoławcza, kwota wadium. Ponadto podawana jest informacja, która jest to licytacja danego przedmiotu, (pierwsza czy druga).

Jak wygląda licytacja komornicza

Licytację majątku dłużnika prowadzi komornik, pod nadzorem sędziego, który jest obecny podczas licytacji. Każdy licytowany przedmiot ma początkową cenę wywoławczą i podczas pierwszej licytacji wynosi minimum ¾ szacunkowej wartości. W drugiej licytacji cena wywoławcza jest obniżona do dwóch trzecich.

Drugi termin licytacji ogłasza się, gdy nie było chętnej osoby podczas pierwszej licytacji. Licytacje wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę. Ostatni licytant otrzymuje tzw. przebicie, którego postanowienie wydaje sąd.

Wierzyciel może przejąć na własność przedmiot licytacji za cenę wywoławczą. Jeśli tego nie zrobi, umarzane jest postępowanie egzekucyjne, które wznawiane jest po sześciu miesiącach.

Wezwanie do zapłaty

Po uprawomocnieniu postanowienia o przebyciu sąd zobowiązuje wygranego do zapłacenia wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość wadium, w terminie 14 dni. Pieniądze wpłaca się na rachunek depozytowy sądu rejonowego.

Postanowienie o przysądzeniu własności

Postanowienie o przysądzeniu własności jest wpisem do księgi wieczystej wylicytowanej nieruchomości. Dokonywane jest ono przez sąd po wpłynięciu od licytanta zapłaty. Po uprawomocnieniu postanowienia o przysądzeniu wszelkie hipoteki obciążające nieruchomość powinny zostać usunięte z ksiąg wieczystych.

Licytacja komornicza z jednej strony jest nieodwołalnym pozbawieniem majątku dłużnika, z drugiej szansą na odzyskanie pieniędzy wierzyciela. Natomiast dla osób trzecich bywa dobrą okazją na zakup domu, samochodu czy gruntu.

Dlatego myśląc o zakupie nieruchomości lub ruchomości, które podlegają licytacji komorniczej, warto dowiedzieć się, czy nie została ogłoszona licytacja. Informacje na temat planowanych licytacji komorniczych znajdziemy na stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej sądu, który nadzoruje egzekucję nieruchomości, w lokalu gminy oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej.