Licencja detektywistyczna

Mianem detektywa mogą określać się wyłącznie osoby posiadające ważną licencję. Jej uzyskanie wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności i odbycia niezbędnych szkoleń. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z tym zagadnieniem.

O wydanie licencji detektywa może się obiegać osoba, która: ukończyła 21 lat, posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej (na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej) prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Służby Ochrony Państwa, sądu, prokuratury, wojska czy z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w przeciągu ostatnich 5 lat, posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnych informacji posiadanych przez Policję lub (w przypadku obywatela innego państwa) przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim oraz legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz wykonywania działalności gospodarczej jako biuro detektywistyczne w zakresie usług detektywistycznych.

Dodatkowo, prywatny detektyw powinien posiadać przymioty osobiste umożliwiające mu sprawną realizację zleceń. Są to między innymi: zdolność logicznego i nieszablonowego myślenia, spostrzegawczość, umiejętność pozyskiwania informacji, komunikatywność, zaangażowanie, nieustępliwość, dyskrecja w działaniu, lojalność wobec zleceniodawcy, znajomość nowych technologii oraz umiejętność tworzenia wartościowych materiałów dowodowych i raportów.

Należy sobie zdawać sprawę z tego, iż detektyw nie może korzystać ze środków zarezerwowanych dla instytucji państwowych, takich jak policja czy prokuratura. Chcąc działać zgodnie z prawem, nie może on korzystać z podsłuchów czy lokalizatorów GPS oraz przeszukiwać cudzych pomieszczeń. Detektyw może natomiast prowadzić obserwacje wyznaczonych osób w ogólnodostępnych miejscach, wykonywać zdjęcia i filmy oraz prowadzić dokumentację. Działając w terenie, może pozyskiwać świadków i informatorów gotowych poświadczyć w sądzie na korzyść zleceniodawcy.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.


    One Comment

    Comments are closed.