Porwanie rodzicielskie

Porwanie rodzicielskie to sytuacja, kiedy jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego czy pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi albo zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając w ten sposób drugiego rodzica możliwości kontaktu z nim w przysługującym mu zakresie.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w zarządzeniu nr 124 Komendanta Głównego Policji z dn. 04/06/2012 roku, zaginięcie osoby jest zaistnieniem zdarzenia, które pozwala na ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zagwarantowanie jej ochrony jej zdrowia życia albo wolności i wymaga jej odnalezienia lub udzielenia pomocy.

Porwanie rodzicielskie i zaginięcie mogą występować razem lub osobno. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy jeden z rodziców nagle, bez powiadomienia drugiego wywozi dziecko w nieznane miejsce, z drugą, kiedy pociecha trafia w znane drugiemu rodzicowi miejsce, lecz nie ma on możliwości kontaktu z nią lub gdy osoba dorosła, pod opieką której znajdowało się małoletnie dziecko zaginęła w związku z zaistnieniem okoliczności zewnętrznych, takich jak na przykład wypadek. Przepisy wspomnianego powyżej zarządzenia w sposób zawężający definiują pojęcie porwania rodzicielskiego. Kwalifikują one do niego bowiem wyłącznie sytuacje, w których żadne z rodziców i nie posiada ograniczonej władzy rodzicielskiej.

W zależności od zaistniałych okoliczności, policja klasyfikuje osobę zaginioną do jednej z trzech kategorii. W przypadku porwania rodzicielskiego, szczególnie istotną rolę odgrywa pierwsza oraz trzecia. Do kategorii pierwszej zalicza się osobę, która nagle opuściła miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających popełnienie na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności małoletniego do lat 15, którego zaginięcie zostało zgłoszone po raz pierwszy. Do kategorii trzeciej kwalifikuje się natomiast między innymi osobę małoletnią, która zaginęła w związku z tak zwanym porwaniem rodzicielskim, o ile nie zaistniały przesłanki nakazujące zakwalifikowanie jej do kategorii pierwszej.

Zgłoszenie zaginięcia osoby przyjmuje się od każdego uprawnionego, to jest członka rodziny, kierownika instytucji, w której przebywał, przedstawiciela urzędu konsularnego czy każdej innej osoby, która w złożonym zamówieniu uzasadniła podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej albo jednoznacznie wskazuje okoliczności zaginięcia osoby.

Jeżeli porwanie rodzicielskie cechują okoliczności uzasadniające zgłoszenie zaginięcia dziecka policji, niezbędne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na najbliższym posterunku policji. Zawiadomienie o zaginięciu osoby przyjmuje dyżurny jednostki policji, do którego zgłosiła się osoba uprawiona lub wyznaczony przez niego policjant tejże jednostki. Co ważne, przyjęcie zgłoszenia przez policję nie zależy od upływu określnego czasu od powzięcia przez zgłaszającego przekonania o zaginięciu.

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email biuro@prodetektyw.pl, zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.